คาถาชินบัญชร สวดทุกวันเสริมมงคลชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

พระคาถาชินบัญชร สวดทุกวันเสริมมงคลชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

คาถาชินบัญชรเป็นพระคาถาบทหนึ่งที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ได้รจนาขึ้น โดยบทสวดนี้ เป็นการน้อมระลึกถึงพระนามและคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รวมถึงพระอรหันต์ 5 พระองค์ ได้แก่ พระสีวลี พระสุริโย พระโคตะมะ พระอังคีโร พระนันทะ พระปทุมะ และพระปัจฉิมคามินี เป็นต้น มีความเชื่อกันว่าหากสวด คาถาชินบัญชร ทุกวัน วันละ 9 จบ ชีวิตจะพบพานแต่สิ่งดีๆ เสริมสิริมงคลชีวิต วันนี้ ตรีเพชรอินชัวรันส์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยรถยนต์จะพาทุกท่าน ไปสวดมนต์พร้อมกัน

สวดพระคาถาชินบัญชรทุกวัน ดีต่อผู้สวดอย่างไร

– เสริมสร้างปัญญา พระคาถาชินบัญชร มีถ้อยคำที่ไพเราะและสละสลวย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้สวดเกิดปัญญา เข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้น

– เสริมสร้างบารมี การสวดพระคาถาชินบัญชรเป็นการระลึกถึงพระนามและคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ เป็นการสั่งสมบารมีให้กับตนเอง

– เสริมสมาธิและความอดทน คาถาชินบัญชร เป็นบทสวดที่มีคำสวดค่อนข้างยาว ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ

– คุ้มครองปกป้องกันภัย พระคาถาชินบัญชรมีอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ จากภูตผีปีศาจและบุคคลที่มีจิตไม่ดี

– เสริมสิริมงคล การสวดพระคาถาชินบัญชรเป็นประจำทุกวัน จะช่วยเสริมมงคลให้กับตนเอง ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

วิธีสวดพระคาถาชินบัญชรให้ได้ผล

วิธีสวดพระคาถาชินบัญชรให้ได้ผล

การสวดพระคาถาชินบัญชร เป็นการเจริญภาวนาในอีกรูปแบบหนึ่ง ช่วยให้ผู้สวดมีจิตใจสงบ สมาธิ
สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมมงคลชีวิตให้ดีขึ้น สนใจเริ่มฝึก สวดพระคาถาชินบัญชร สามารถทำได้ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1-9 จบ การสวดพระคาถาชินบัญชรควรสวดด้วยความตั้งใจ ตั้งจิตให้มั่น ร่ำลึกถึงหลวงพ่อโต พรหมรังสี ตั้งอธิฐานขอพรภายในใจ เพื่อให้ได้รับอานุภาพอย่างเต็มที่

ตั้งนโม 3 จบ คำภาวนาก่อนเริ่มสวดคาถาชินบัญชร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
สำคัญมากหลังจากตั้งนโมครบ 3 จบ ระลึกถึงหลวงพ่อโต ตั้งจิตอธิฐานขอพรให้สมหวัง ก่อนเริ่มสวดคาถาชินบัญชร ทั้งฉบับย่อ และฉบับเต็ม

พระคาถาชินบัญชร ฉบับย่อ

ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา (สวดให้ครบ 10 จบ)

พระคาถาชินบัญชร ฉบับเต็ม

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง
อัตถิกาเย กายะ ญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

พระคาถาชินบัญชร 15 บท

1. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

6. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

7. กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

9. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

12. ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

15. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

คำแปลพระคาถาชินบัญชร

ผู้ปรารถนาบุตร พึงได้บุตร ผู้ปรารถนาทรัพย์พึงได้ทรัพย์ บัณฑิตได้ฟังมาว่า ความเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์มีอยู่ในกาย (เรา) เพราะรู้ได้ด้วยกาย

พระผู้มีพระภาคเจ้า (พระพุทธเจ้า) พระองค์นั้น ท้าวยมบาล ท้าวเวสสุวรรณ ราชาผู้ปกครองหมู่ยักข์ ฯ ความตาย ความสุข พระอรหันต์ท่านทรงเสด็จไปในวิถีแห่งเหมาะสม ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าฯ

1. พระพุทธเจ้าผู้องอาจในหมู่ชน ประทับ ณ ชัยอาสน์บัลลังก์ ทรงชนะพระยามาร ผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนามารแล้ว เสวยอมตรส คือ อริยสัจธรรม 4 ประการ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) อันทำใหัข้ามพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง

2. พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลส และกองทุกข์ อันมีพระพุทธเจ้าตัณหังกรเป็นอาทิ พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น ข้าพเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า

3. ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประดิษฐานบนศีรษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นบ่อเกิดความดีทุกอย่าง อยู่ที่อกของข้าพเจ้า

4. ขออัญเชิญพระอนุรุทธะอยู่ที่หัวใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระมหาโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลังของข้าพเจ้า.

5. ขออัญเชิญ พระอานนท์ และ พระราหุล อยู่ที่หูข้างขวา พระกัสสปะ และพระมหานามะทั้งสอง อยู่ที่หูข้างซ้ายของข้าพเจ้า.

6. ขออัญเชิญพระโสภิต ซึ่งเป็นปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดั่งพระอาทิตย์สมบูรณ์ด้วยสิริจงสถิตยังส่วนหลังตั้งแต่เส้นผมของข้าพเจ้า.

7. ขออัญเชิญพระกุมารกัสสปเถรเจ้าผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะ เป็นบ่อเกิดแห่งคุณอันประเสริฐ จงประดิษฐานที่ปากของข้าพเจ้า.

8. ขออัญเชิญพระปุณณะ พระองคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลี พระเถระทั้งห้าพระองค์นี้ มาประดิษฐานเกิดเป็นประดุจรอยเจิมที่หน้าฝากของข้าพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิต.

9. ขออัญเชิญพระอสีติมหาเถระ ที่เหลือ ซึ่งเป็นพระสาวกของผู้ทรงชัย พระมหาเถระ 80 องค์เหล่านั้นเสมือนโอรสทางธรรมแห่งพระชินเจ้า ล้วนรุ่งเรืองอยู่ด้วยเดชแห่งศีล จงสถิตทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า 10.ขออัญเชิญพระรัตนปริตร จงพิทักษ์เบื้องหน้า พระเมตตปริตร พิทักษ์เบื้องขวา พระธชัคคปริตรพิทักษ์เบื้องหลัง พระอังคุลิมาลปริตร พิทักษ์เบื้องซ้ายของข้าพเจ้า

11. ขออัญเชิญพระขันธปริตร พระโมรปริตร พระอาฏานาฏิยปริตร เป็นเครื่องกางกันดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ และพระปริตรที่เหลือตั้งไว้เป็นกำแพงป้องกันภัยล้อมรอบตัวข้าพเจ้า.

12. ขอพระอาณา คือ อำนาจของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย อันประกอบด้วยพระคุณอันประเสริฐ มาประดับเป็นกำแพง ๗ ชั้นคุ้มครองข้าพเจ้าจากอันตรายภายนอกมีโรคที่เกิดจากลม และอันตรายภายในมีโรคที่เกิดจากดีกำเริบ เป็นต้น

13. ด้วยเดชานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย มีพระคุณต่อสรรพสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุด ขออันตรายที่เหลือจงพินาศไป เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในพระบัญชรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ไม่ว่าจะทำกิจใด ๆ ขอให้สำเร็จทุกเมื่อเถิด

14. ขอให้พระมหาบุรุษผู้องอาจทั้งปวงนั้น จงคุ้มครองข้าพเจ้า ผู้อยู่ ณ ภาคพื้น ในท่ามกลางแห่งชินบัญชรตลอดไป

15. พระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีอานุภาพดังว่ามานี้ เป็นอันข้าพเจ้าได้รับความคุ้มครองรักษาเป็นอย่างดี ด้วยอานุภาพแห่งพระชินเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าชนะความอุบาทว์ ความขัดข้อง ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้าชนะหมู่ข้าศึกศัตรู ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าชนะอันตรายทั้งหลาย

สรุป สวดคาถาชินบัญชรทุกวัน

หากท่านต้องการเจริญภาวนาด้วยการสวดพระคาถาชินบัญชร ตามความเชื่อเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์และมีอานุภาพมาก อย่างไรก็ตาม คุณต้องประกอบทำงานสัมมาอาชีพ ควบคู่กันกับการสวดมนต์ไปด้วย
การสวดพระคาถาชินบัญชรไม่ใช่ท่องจำเพียงอย่างเดียว ต้องใช้สติ วางแผนดำเนินชีวิต กำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน พร้อมลงมือทำสิ่งต่าง ๆ จึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตขึ้นมาได้ แล้วพระคาถาชินบัญชรของหลวงพ่อโต จะช่วยหนุนหนำชีวิตไปในหนทางที่ดีเอง

ซื้อประกันภัยรถยนต์ กับ ตรีเพชรอินชัวรันส์ เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันรถที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ แถมยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน* สนใจ ประกันภัยรถยนต์ ติดต่อที่ ตรีเพชรอินชัวรันส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
    ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
  • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
    ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น