ประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์

( Loan Protection )
 • ชําระค่าเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว ได้รับความคุ้มครองตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ำ
 • ลดภาระการชำระค่าเช่าซื้อแก่ครอบครัวผู้เช่าซื้อรถยนต์ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างการผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อ

ประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์

( Loan Protection )
 • ชําระค่าเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว ได้รับความคุ้มครองตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ำ
 • ลดภาระการชำระค่าเช่าซื้อแก่ครอบครัวผู้เเช่าซื้อรถยนต์ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างการผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อ
ประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์

พิเศษ ! สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อรถยนต์กับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด

สามารถทำ “ประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์” (Loan Protection)

ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถยนต์ในการปลดภาระหนี้สิน คงค้าง เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างการผ่อน ชำระตามสัญญาเช่าซื้อ

หมายเหตุ
• เหตุการณ์ที่ทำให้ ผู้เช่าซื้อรถยนต์เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
• โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกรมธรรม์

โตเกียวมารีนประกันภัย
ประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์

พิเศษ ! สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อรถยนต์กับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด

สามารถทำ “ประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์” (Loan Protection)

ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถยนต์ในการปลดภาระหนี้สิน คงค้าง เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างการผ่อน ชำระตามสัญญาเช่าซื้อ

หมายเหตุ
• เหตุการณ์ที่ทำให้ ผู้เช่าซื้อรถยนต์เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
• โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกรมธรรม์

โตเกียวมารีนประกันภัย
ประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์

รายละเอียดความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงทางร่างกาย หรือโรคเรื้อรัง และไม่พิการหรือวิกลจริต

คุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย

สามารถสมัครทำประกันภัยได้ตั้งแต่อายุ 18 – 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 70 ปี)

คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง

ความคุ้มครองแผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
บุคคลธรรมดาที่ใช้
รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์
บุคคลธรรมดาที่ใช้
รถบรรทุก 2-3 ตัน
พิเศษ สําหรับลูกค้า
ที่มีอาชีพทหาร และตำรวจ
สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เจ็บป่วยด้วยภาวะ
1. โรคหลอดเลือดสมอง
2. ภาวะโคม่า
3. ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
4. ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ เจ็บป่วยด้วย โรคมะเร็งลุกลาม ระยะที่ 4, โรคปอดระยะสุดท้าย, โรคกล้ามเนื้อหัวใจระดับ 4, โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง และตับวายระยะสุดท้าย
สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา รวมกัน
2 ข้าง จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถทำงานได้
สูญเสียชีวิต อวัยวะ และทุพพลภาพ
ขณะปฏิบัติหน้าที่ ปราบปราม และพิทักษ์ความสงบ
  

รายละเอียดความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงทางร่างกาย หรือโรคเรื้อรัง และไม่พิการหรือวิกลจริต

คุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย

สามารถสมัครทำประกันภัยได้ตั้งแต่อายุ 18 – 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 70 ปี)

คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง

ความคุ้มครองแผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
บุคคลธรรมดาที่ใช้
รถปิกอัพ/รถอเนกประสงค์
บุคคลธรรมดาที่ใช้
รถบรรทุก 2-3 ตัน
พิเศษ สําหรับลูกค้า
ที่มีอาชีพทหาร และตำรวจ
สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เจ็บป่วยด้วยภาวะ
1. โรคหลอดเลือดสมอง
2. ภาวะโคม่า
3. ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
4. ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ เจ็บป่วยด้วย โรคมะเร็งลุกลาม ระยะที่ 4, โรคปอดระยะสุดท้าย, โรคกล้ามเนื้อหัวใจระดับ 4, โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง และตับวายระยะสุดท้าย
สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา รวมกัน
2 ข้าง จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถทำงานได้
สูญเสียชีวิต อวัยวะ และทุพพลภาพ
ขณะปฏิบัติหน้าที่ ปราบปราม และพิทักษ์ความสงบ
  

การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน

ชําระหนี้ตามยอดสินเชื่อเช่าซื้อและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด (ตามตารางในกรมธรรม์) ให้กับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของการประกันภัย) หากมีเงินเหลือบริษัทประกันภัยจะจ่ายส่วนที่เหลือให้กับผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (แบบใบคำขอเอาประกันภัย คลิก)

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน

Q&A ของผู้เอาประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์


อายุระหว่าง 18-65 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ก่อนสัญญาเช่าซื้อหมดอายุ

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ (Loan Protection) ต้องไม่ได้ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

 • • อาชีพแข่งรถ หรือเรือ หรือการแข่งขันความเร็วทุกประเภท ยกเว้นโดยทางเท้า
 • • ลูกเรือ หรือคนงานซึ่งทำงานบนเรือทุกประเภท นักดำน้ำ หรือบุคลลที่ต้องทำงานใต้น้ำหรือบนน้ำ หรือทะเล (เฉพาะขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น)
 • • พนักงานดับเพลิง ตำรวจดับเพลิง อาสาสมัครดับเพลิง
 • • คนงานเหมืองแร่ คนงานเหมืองหิน คนงานระเบิดหิน หรือในลักษณะเดียวกัน

จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกินกว่า 10,000,000 บาท

ระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกินกว่า 8 ปี

ไม่เคยถูกปฏิเสธ การขอเอาประกันชีวิต หรือการขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุ หรือการขอเอาประกันภัยโรคร้ายแรง

ไม่เคยได้รับการรักษา หรือ ไม่เคยได้รับการบอกเล่าจากแพทย์ ว่าท่านเป็นโรค ถุงลมโป่งพองในปอด วัณโรค โรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โรคหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็งทุกชนิด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับแข็ง หรือตับอักเสบจากเชื้อไวรัส B, C ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเอดส์ หรือมีเลือดบวกต่อเชื้อไวรัส HIV

• ไม่มี อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการหรือไม่สมประกอบ หรือไม่มีความบกพร่องทางจิต

• ไม่เคยใช้ยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เคยเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save