นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

         บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัทฯในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดและวิธีการจัดการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงผู้มุ่งหวังที่จะเป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่มตรีเพชร (เรียกว่า “ท่าน”) ทั้งที่ได้รับมาจากท่านโดยตรงและจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของท่าน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมรวมถึงสิทธิต่างๆของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

1. คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที่บริษัทฯ หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ หรือ นายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทฯ เชิญชวน ชักชวน หรือชี้ช่องให้ทำประกันภัย และให้รวมถึงผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย และบุคคลที่ได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือผู้มุ่งหวัง แล้วแต่กรณี
ผู้มุ่งหวัง” หมายถึง บุคคลที่บริษัทฯ หรือ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ หรือ นายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ หรือ นายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเชิญชวน ชักชวน หรือ ชี้ช่องให้ทำประกันภัยผ่านบริษัทฯ หรือ นำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ หมายความรวมถึงบุคคลที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร และ/หรือบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า ซึ่งได้ให้ข้อมูลเพื่อให้บริษัทฯ หรือบุคลากรของบริษัทฯ ติดต่อกลับเพื่อนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีบุคคลอื่นแนะนำหรือให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ
บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ” หมายถึง บุคลากร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พนักงานขาย นายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทฯ นายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ ผู้รับจ้าง คู่ค้า บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ผู้ให้บริการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กระทำการแทน หรือ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
บริษัทในกลุ่มตรีเพชร” หมายถึง บริษัทที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หรือบริษัท ตรีเพชรโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และ ให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การใช้ การเปิดเผย การนำมารวมกัน เป็นต้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม
         บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดของข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนเช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพทางการสมรส อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง รูปถ่าย ลายมือชื่อ สัญชาติ และข้อมูลบุคคลในครอบครัว เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการถูกดำเนินคดีความ เช่น บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง หรือการดำเนินคดีอื่นๆ รวมถึงรายงานของตำรวจและคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าผู้มุ่งหวังเช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสนใจ ข้อมูลรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบัน ข้อมูลจากการทดลองขับ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆในปัจจุบัน ข้อมูลการติดตามลูกค้าผู้มุ่งหวัง คำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ ประวัติการติดต่อ เป็นต้น
ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อเช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line ID Facebook ID และรายละเอียดของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
ข้อมูลภาพถ่ายที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเช่น ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการจัดงาน จัดกิจกรรม งานเลี้ยงต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบกระดาษ หรือรูปแบบอื่น ๆ เป็นต้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ข้อมูลบันทึกเสียงสนทนาการนำเสนอและ/หรือการตกลงทำประกันภัยหรือการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ข้อมูลเกี่ยวกับการเอาประกันภัย ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ รวมถึงข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ที่ท่านเคยซื้อหรือรับบริการจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ และข้อมูลของผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการชำระเงินเช่น ข้อมูลการชำระค่าเบี้ยประกัน ข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ วิธีการชำระเบี้ยประกัน ประวัติการชำระเบี้ยประกัน ข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ใช้ในการทำธุรกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต/เดบิต ประวัติเกี่ยวกับบัตรเครดิต รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ และรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ เป็นต้น
ข้อมูลด้านเทคนิคเช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ (Browser) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) และรูปแบบการสืบค้นของท่าน ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน รายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) และข้อมูลที่ท่านค้นหาการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ เป็นต้น
ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทฯเช่น ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิต พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น การจัดทำและรายงานหรือข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดเก็บและการนำส่งให้หน่วยงานกำกับหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเช่น
ข้อมูลการทำธุรกรรมหรือขอใช้บริการระหว่างท่านและบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการทำข้อตกลงหรือสัญญา หรือการยอมรับเงื่อนไข การใช้บริการระหว่างท่านกับบริษัทฯ เป็นต้น
ข้อมูลอื่น ๆข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้
ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ข้อมูลการบันทึกเสียงการสนทนา ข้อมูลแสดงแนวโน้มการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

หมายเหตุ บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เราทำได้ หรือเมื่อท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
         บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านหลายช่องทาง โดยบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลโดยตรงจากท่านผ่านทางพนักงานของบริษัทฯ เป็นช่องทางหลัก นอกจากนั้น บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านจะให้ข้อมูลโดยตรงกับบริษัทฯ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.tripetchinsurance.com (“เว็บไซต์”) ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทในกลุ่มตรีเพชร ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลจากการสังเกตุพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากการใช้งานเว็บเบราเซอร์ หรือ บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากผู้จำหน่ายอีซูซุที่ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นที่บริษัทฯ ให้บริการประกันภัย (“ผู้จำหน่าย”) และ/หรือ จากลูกค้าท่านอื่น ๆ ของบริษัทฯ บริษัทประกันภัย พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร สมาคมการค้าและ/หรือสมาชิกของสมาคมการค้า หรือองค์กรอื่น เป็นต้น
         หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการขอความยินยอม หรือแจ้งนโยบายฉบับนี้แก่บุคคลที่สามในนามของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
         บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชรและตลอดระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หรือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจัดเก็บและนำไปใช้ต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร
นอกจากนี้บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

2.4 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ
         บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ การใช้และ/หรือเปิดเผยและการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลฐานตามกฎหมาย
1. เพื่อชักชวน ชี้ช่องและเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางทางต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินข้อมูลของ ท่านเพื่อให้คำแนะนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ที่เหมาะสม การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัย การต่ออายุกรมธรรม์ การแนะนำ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เพื่อการขอเอาประกันภัย การยื่นข้อเสนอหรือเงื่อนไขใหม่ในการขอเอาประกัน รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันวินาศภัยและประกันชีวิต– การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
– ความยินยอม
2. เพื่อใช้บริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
– ความยินยอม
3. เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในกลุ่มตรีเพชร– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
– ความยินยอม
4. เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผลสำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หรือวิจัยเชิงสถิติ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด หรือการแนะนำ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทั้งที่เป็นแบบเจาะจงรายบุคคลหรือตามกลุ่มเป้าหมาย การทำรายงานการประเมินผลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงบุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
– ความยินยอม
5. เพื่อติดต่อ สื่อสาร ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการกับท่าน– การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
6. เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการและ/หรือการเสนอขายสินค้าและบริการของ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชรแก่ท่าน– การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
7. เพื่อให้บริการและ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์ หรือการส่งโดยทางอื่น เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร หรือ การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ เป็นต้น– การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
8. เพื่อปกป้องสุขภาพและรักษาความปลอดภัยของชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของท่าน หรือ ของบริษัทฯ อาทิเช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ การทำลายทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรมในพื้นที่ รวมถึง สนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม กระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดจนสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นเป็นต่อสู้ในการดำเนินการทางกฎหมาย– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
– เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
9. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่ท่านทำไว้กับบริษัทประกันภัย หรือเพื่อประกอบการพิจารณาและการดำเนินการตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น การใช้สิทธิตามกรมธรรม์ การชดใช้เงินตามกรมธรรม์ หรือเพื่อดำเนินการตามคำร้อง หรือคำขอที่ท่านได้ยื่นไว้กับบริษัทประกันภัยผ่านทางบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการ รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งที่ได้รับจากท่านหรือจากแหล่งอื่น– การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
– ความยินยอม
10. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม ตลอดจนเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย หรือ การให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ การสืบสวนโดยบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศ หรือ ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ หรือ การดำเนินการตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานของรัฐ– เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
11. เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ– เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
12. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล– เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. เพื่อประมวลผลพฤติกรรมหรือการใช้งาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านสนใจ เพื่อใช้ในการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ดังกล่าวให้ตอบสนอง ความสนใจที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ และเพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการใช้งาน การแนะนำ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย– ความยินยอม
14. เพื่อการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก หรือเพื่อการสืบสวนหรือป้องกันการกระทำที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง ฉ้อฉลประกันภัย การปกปิดข้อความจริง และการกระทำผิดอื่น ๆ ไม่ ว่าจะเป็นการกระทำผิดจริงหรือการกระทำที่สงสัยว่าจะเป็นการกระทำผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจบริการทางการเงินและการประกันภัย ตลอดจนเพื่อการ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
– เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
– ความยินยอม
15. เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยพนักงานและบุคคลภายนอก รวมทั้งทรัพย์สิน และข้อมูลต่าง ๆ– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
– เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
– ความยินยอม

         เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น ในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ หรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านรวมถึงเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ หรือไม่ให้ความยินยอมในการประมวลผลหรือเพิกถอนหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องได้รับความยินยอมจากท่านอาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือบริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้หรืออาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือดำเนินการ ตามคำร้องหรือคำขอของท่านได้ ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่านหรือยกเลิกสัญญาหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน หรือไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องหรือคำขอของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
         ในกรณีที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดซึ่งระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าว ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่วมกับนโยบายฉบับนี้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
         ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคลากรของบริษัทฯ เท่าที่เกี่ยวข้องและตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ผู้จำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ คู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร สมาคมการค้าและ/หรือสมาชิกของสมาคมการค้า บริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า รวมถึงหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท และ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3
         ในกรณีที่บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น และบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
         ในบางกรณีบริษัทฯ อาจมีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
         ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ จะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

         ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
         ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง ขอสำเนาขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่ง ศาล หรือ กรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

(2) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
         ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ รับ หรือส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลราย อื่นได้ในรูปแบบที่บริษัทฯ สามารถรองรับหรือดำเนินการได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

(3) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
         ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สามารถแสดงให้เห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ยิ่งกว่าหรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อ ประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ)

(4) สิทธิในการลบและสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
         ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

(5) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
         กรณีที่ท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

(6) สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
         ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อน หรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยบริษัทฯ เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป หรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ต่อไป บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ หรือ ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุเพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ของอีซูซุ

(7) สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
         ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 9 (ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ)

6. การใช้คุกกี้

         “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิกโดยปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง

7. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อทำให้มั่นใจว่าระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

         บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยน แปลงดังกล่าวด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายนี้เป็นครั้งคราว
         นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

9. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

         ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ
บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัดอีเมล์ : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2792-2160
จันทร์-เสาร์ 8.30 – 17.00 น.
ที่อยู่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์
88/1-6 ชั้นที่ 2 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.00 น.
คณะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีเมล์ : dpo@tripetch-isuzu.co.th
ที่อยู่ : 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.00 น.

บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป
ประกาศไว้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนที่นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save