อนาคต การทำงาน อาชีพ และ ปัญญาประดิษฐ์

อนาคต การทำงาน อาชีพ และ ปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันในประเทศไทยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นที่แพร่หลายในโรงงาน และบริษัทฯ บางแห่งเท่านั้น ในขณะที่บางประเทศกลับมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อย่างแพร่หลาย และกำลังเปลี่ยนแปลงตลาดงานอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานที่เป็นอัตโนมัติ รวมไปถึงการทำงานแนวสร้างสรรค์บางรูปแบบด้วย ทำให้ผู้ประกอบอาชีพแรงงานหลาย ๆ อาชีพเริ่มถูกแย่งงาน แต่ก็เป็นการสร้างโอกาสให้อาชีพใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน

ในด้านระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังถูกนำเข้ามาใช้เพื่อทำสิ่งต่างๆ แทนมนุษย์มากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการบริการลูกค้า การป้อนข้อมูล การผลิต รวมไปถึงการขนส่ง เพราะระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพมากกว่า และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างแรงงานคน จึงทำให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำไปสู่การสูญเสียงานของคนบางกลุ่มที่สามารถถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรได้

แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรมองว่า AI จะเป็นสิ่งที่มาทำลายอาชีพของคนทุกคนซะทีเดียว เพราะ AI นั้นก็สร้างโอกาส และสร้างอาชีพในการทำงานใหม่ๆ ให้เช่นกัน โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และแมชชีนเลิร์นนิง (Machine learning) เพราะเมื่อ AI แพร่หลายมากขึ้น จึงมีความต้องการพนักงานที่สามารถออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาระบบ AI เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่งานเหล่านี้มักต้องการทักษะทางเทคนิคขั้นสูง และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสอน AI นั้นเอง

นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงแล้ว การนำ AI มาใช้ในวงกว้างยังนำไปสู่การสร้างอาชีพ และอุตสาหกรรมใหม่ ๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ AI เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ หรืออาชีพต่าง ๆ มากขึ้น ตลาดงานก็จะมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเข้าใจและนำ AI มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามจริยธรรมได้ หรืออาจจะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในด้านการกำกับดูแลการใช้ AI ก็ได้

การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในอาชีพการงานก็ถือเป็นส่วนสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในอนาคตคนที่สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้จะเป็นที่ต้องการมากในตลาดงาน แม้ว่าในอนาคต การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูลจะมีความสำคัญมาก แต่ทักษะการสร้างอารมณ์ให้ AI ก็มีความจำเป็นไม่แพ้กัน เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการสื่อสาร ในขณะที่ AI กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทักษะประเภทนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก ๆ และจะสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย

โดยรวมแล้วแม้ว่าการเข้ามาของ AI จะเปลี่ยนแปลงตลาดงานแบบเก่าไป ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่การตกงานเป็นวงกว้างเสมอไป แต่จะเป็นการสร้างโอกาสและอาชีพใหม่ๆ ให้กับคนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับยุคใหม่มากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับโอกาส และอาชีพใหม่ๆ ที่จะมาถึงในอนาคตและวางใจให้ TPIS ดูแล เช็คเบี้ยประกันรถออนไลน์ คลิกเลย หรือ โทร.02-792-2160