ต่อภาษีรถยนต์ มีขั้นตอนอย่างไร เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนต่อภาษีรถยนต์ เอกสารที่ใช้ต้องมีอะไรบ้าง

ภาษีรถยนต์ พ.ร.บ รถยนต์ ถือเป็นหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละปี เพื่อที่รัฐจะได้นำเงินภาษีไปพัฒนาระบบคมนาคมและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการที่จะไม่ถูกเจ้าหน้าที่จับปรับ ควรตรวจเช็ควันเดือนปีที่หมดอายุของป้ายภาษี อย่างสม่ำเสมอ ขั้นตอนต่อภาษีรถยนต์ เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ภาษีรถยนต์ คืออะไร

ภาษีรถยนต์ คือ ภาระผูกพันที่เรียกเก็บจากเจ้าของรถเพื่อนำรายได้ดังกล่าวไปใช้พัฒนาระบบคมนาคมและในกิจการของรัฐ โดยภาษีรถยนต์จะมีวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกันแยกได้ 4 วิธี

1. จัดเก็บตามขนาดของเครื่องยนต์ มีหน่วยเป็น ซีซี

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง แบ่งระดับการจัดเก็บตาม ซีซี

 • 0 ถึง 600 ซีซี ซีซีละ 0.5 บาท
 • 601 – 1800 ซีซี ซีซีละ 1.50 บาท
 • 1801 ซีซี เป็นต้นไป ซีซีละ 4.00 บาท

โดยรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ปีที่ 6 ถึง 10 ปี จะได้รับส่วนลดภาษีลง ดังนี้

 • รถอายุเกิน 6 ปี ได้รับส่วนลดภาษี 10%
 • รถอายุเกิน 7 ปี ได้รับส่วนลดภาษี 20%
 • รถอายุเกิน 8 ปี ได้รับส่วนลดภาษี 30%
 • รถอายุเกิน 9 ปี ได้รับส่วนลดภาษี 40%
 • ปีที่ 10 เป็นต้นไป ได้รับส่วนลดภาษี 50%

2. การจัดเก็บภาษีเป็นรายคัน

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 100 บาท
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ คันละ 100 บาท
 • รถพ่วงข้างจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 50 บาท
 • รถพ่วงชนิดอื่น คันละ 100 บาท
 • รถบดถนน คันละ 200 บาท
 • รถแทรกเตอร์เพื่อใช้ในการเกษตร คันละ 50 บาท

3. การจัดเก็บตามน้ำหนักรถ

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
 • รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดรถยนต์บริการ
 • รถยนต์รับจ้าง
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล, รถลากจูง, รถแทรกเตอร์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตร

4. รถยนต์ไฟฟ้า

 • รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เก็บภาษีตามน้ำหนักของรถในอัตรารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง
 • รถยนต์ไฟฟ้าอื่น ๆ ให้เรียกเก็บภาษีครึ่งหนึ่งของการเก็บรายคันและตามน้ำหนัก

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์

เจ้าของรถทุกคันสามารถที่จะต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าได้ 90 วัน หรือ 3 เดือน ก่อนที่จะครบกำหนดชำระภาษี ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

รถยนต์ใหม่ รถป้ายแดง อายุรถไม่เกิน 7 ปี

ไม่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ.เพียงแต่ต้องต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ก่อนจึงจะสามารถไปต่อภาษีรถยนต์ได้

รถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี

จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ.พร้อมกับต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ด้วย จึงจะสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้

เอกสารต่อภาษีรถยนต์ใช้อะไรบ้าง

เอกสารต่อภาษีรถยนต์ใช้อะไรบ้าง

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ ได้แก่

 • ใบยืนยันการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
  รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป และรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป
 • พ.ร.บ.รถยนต์ฉบับใหม่ที่ได้รับการต่อเป็นที่เรียบร้อย
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
 • เงินสำหรับเสียภาษีประจำปีตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้

ต่อภาษีรถยนต์ด้วยตัวเองได้ที่ไหนบ้าง

ต่อภาษีรถยนต์ไปที่ไหน ? ต่อเองได้หรือไม่? หรือให้คนอื่นไปแทนได้หรือเปล่า? นับเป็นคำถามที่มือใหม่หลายคนสงสัยและเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการพัฒนาและขยายสาขาการให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการต่อภาษีรถยนต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งเจ้าของรถจะไปเสียภาษีด้วยตนเอง หรือให้คนอื่นไปแทนก็ได้ สถานที่ในการต่อภาษีรถยนต์ มีดังนี้

ต่อภาษีรถยนต์ที่ขนส่ง

สำหรับในยุคแรกๆ ที่จะต้องไปต่อภาษีรถยนต์ ทุกคนจะต้องไปที่สาขากรมขนส่งทางบก ที่ประจำในแต่ละจังหวัด แต่ละอำเภอ ใครสะดวกที่ไหนไปที่นั้นได้เลย สำหรับเวลาในการให้บริการจะเป็นวันและเวลาราชการเท่านั้น

ต่อภาษีรถยนต์ระบบออนไลน์

ต่อภาษีรถยนต์ระบบออนไลน์

บนเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกนอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถ ภาษี ใบขับขี่และความรู้อื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ยังเปิดบริการให้เจ้าของรถทุกคนสามารถที่จะตรวจเช็คภาษีรถยนต์ วันหมดอายุ ข้อมูลการค้างชำระภาษีและค่าปรับในระบบออนไลน์ได้

สำหรับรถที่ต้องการจะเสียภาษีรถยนต์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

 • – เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รย.1) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รย.2)
 • – รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) ที่จดทะเบียนทุกจังหวัด
 • – รถ รย.1, รย.2 และ รย.3 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกและรถ รย. 12 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนชำระภาษี
 • – รถ รย.1, รย.2 และ รย.3 ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม หรือที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบ ก่อนชำระค่าภาษีประจำปี
 • – รถที่ค้างชำระค่าภาษีประจำปี เกิน 1 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)ก่อนชำระภาษี
 • – ไม่ใช่รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (แก๊ส)
 • – เป็นรถที่มีสถานะทางทะเบียน หรือไม่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี
 • – ไม่ใช่รถที่ได้รับการยกเว้นค่าภาษีประจำปี
 • – ชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกเพิ่มเติมได้ที่นี่ TPIS ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส โบรกเกอร์ประกันภัย พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านประกันรถยนต์ ประกันการเดินทาง และประกันด้านสุขภาพ เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่ตรงใจพร้อมแบบประกันภัยที่ตอบโจทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้" เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้เก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกโดยการปิดการทำงานของคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
รับส่วนลด 1,600 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านตรีเพชรอินชัวรันส์

สนใจทำประกันรถยนต์
กรุณากรอกข้อมูลหรือเพิ่มเพื่อน LINE@TPIS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ตรีเพชรอินชัวรันส์ เพิ่มเพื่อน คลิก!

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ การศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
 • 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาดและการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และบริการตลาดกลางออนไลน์เพื่อซื้อขายรถยนต์หรือสินค้ามือสองของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อการนำเสนอขายรถยนต์, อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบริการหลังการขาย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นนายหน้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของบริษัทประกันภัยดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้า ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ที่ระบุข้างต้น