นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว( Privacy Policy )

บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
Tri Petch Insurance Service Co., Ltd., (collectively referred to the “Company”) has this Privacy Policy as basic principle for protecting Personal Data of our product or service customer(s). This Privacy Policy will cover the Company’s business operation related to Personal Data and other information which the Company collects, use, disclose under objective in the company business operation.

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Definition

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
“Personal Data” means “information relating to ordinary person which can identify such person directly or indirectly according to the applicable law.

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล Collected Personal Data

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่มีการเก็บรวบรวม Collected Personal Data and other information
บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้
The Company collects your Personal Data and other data as follows:

(1) ชื่อ นามสกุล Name - Surname
(2) วัน เดือน ปี เกิด, อายุ Date of birth, age, marital status
(3) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ช่องทางการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (เช่น Line ID FB ID) Contact number for example telephone number , fax, email or other social media contacts (such as Line ID and Facebook ID)
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง Copy of ID card or passport
(5) อาชีพและรายได้ Occupation and Income
(6) แหล่งรายได้ที่นำมาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ Source of income spent for buying products & services of Company
(7) ที่อยู่ Address
(8) สำเนาทะเบียนบ้าน Copy of house registration
(9) ระดับการศึกษา Education level
(10) ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ท่านยึดถือครอบครองอยู่ Information related to the vehicle that you have in possession
(11) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของบริษัทฯ Information related to Non-Life and Life insurance products and/or other products & services of Company
(12) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ เพศ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก กรุ๊ปเลือด ข้อจำกัดทางกายภาพ โรคประจำตัว ผลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ Sensitive Personal Data such as health information, gender, nationality, height, weight, blood type, physical limitations, medical conditions, health examination results, genetic information, biological information
(13) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้ Other Personal Data that you provide to the Company or as received by the Company.

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลMethod to collect Personal Data
บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง โดยบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลโดยตรงจากท่านผ่านทางพนักงานของบริษัทฯ เป็นช่องทางหลัก นอกจากนั้น บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านจะให้ข้อมูลโดยตรงกับบริษัทฯ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์www.tripetchinsurance.com (“เว็บไซต์”) ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทในเครือของตรีเพชร หรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากผู้จำหน่ายอีซูซุที่ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นใด (“ผู้จำหน่าย”) และ/หรือ จากทางบริษัทอื่นในกลุ่มตรีเพชรจากลูกค้าท่านอื่น ๆ ของบริษัทฯ สมาคมการค้าหรือองค์กรอื่น เป็นต้น
The Company will collect Personal Data from various channels. The Company will directly receive your information from Company Staff as the main channel. Besides, the Company may collect Personal Data from other activities that you will provide information directly through website www.tripetchinsurance.com (“Website”), customer service center, the Company’s affiliates or other source which are not directly from you, for example from the Authorized Dealer of Isuzu and/or the other Brand that Company provide Service (“Dealer”) and/or from other company in Tri Petch Group Companies other customers, trade associations or organization(s).

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล Duration to keep Personal Data
บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งไว้ตามข้อ 3 เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร โดยจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือ ผู้จำหน่ายหรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด
The Company will keep your Personal Data for our utilization according to the objectives in clause 3 as informed for the period as long as you are our customer and will keep and utilize it consecutively, as necessary according to the objectives to collect and keep Personal Data or according to the law, for another 10 years after your status as a customer of the Company, Dealer or Tri Petch Group Companies, is over.

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล Objectives to collect and keep Personal Data

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือผู้จำหน่าย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
The Company will collect, keep, use and/or disclose other information including your Personal Data as necessary under legitimate interest of the Company and/or the Dealer or under consent given by you or under the reasonable ground by law(s), as necessary for the following objectives:

(1) เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม ตรีเพชร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง อนึ่ง ในนโยบายฉบับนี้ “บริษัทในกลุ่มตรีเพชร”หมายถึง บริษัทที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หรือบริษัท ตรีเพชรโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
For utilization in data management on your data in arrangement marketing activities of the Company and/or affiliates of the Company or Tri Petch Group Companies according to each terms and conditions of such activities. In this Policy “Tri Petch Group Companies” shall mean company which its share(s) held by Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd., or Tri Petch Holding Co., Ltd., whether directly or indirectly;
(2) เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวม ถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร
For providing information, mass media related to product, service or marketing activities through channel as you has provided including for proposing the product and service of Tri Petch Group Companies;
(3) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทในกลุ่มตรีเพชรFor developing product and service including to promote sales activities and marketing activities of Tri Petch Group Companies;
(4) เพื่อติดต่อ สื่อสาร ตอบกลับและให้ความช่วยเหลือ แก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการกับท่าน For communicating, responding and supporting you including for after sale service;
(5) เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชรแก่ท่านFor identity verification before rendering products and services of Company and Tri Petch Group Companies to you;
(6) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร For Research and Development on product and service of Tri Petch Group Companies;
(7) เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ หรือส่งโดยช่องทางอื่น เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ และการให้บริการอื่นตามความประสงค์ของท่าน For rendering service and/or contacting through postal mail or other channels for example contacting for survey the customer satisfaction on product and service of Tri Petch Group Companies, for making appointment, for reminding sale promotion activities or discount campaign and other services as required by you;
(8) เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันวินาศภัยและประกันชีวิต For benefit of presenting Non-Life and Life insurance products including other activities related to Non-Life and Life insurance
(9) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา For performance under contract or agreement ;
(10) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ For performance in compliance with the law and/for public interest;
(11) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล For protecting or preventing danger against life, body or health of person.
หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี If you decline to provide Personal Data to the Company, we may not be able to render service to you in some case.

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Disclosure of Personal Data

4.1 ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล Type of Personal Data recipient
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ผู้จำหน่าย บริษัท ผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทคู่ค้า ของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร สมาคมการค้า และ/หรือ บริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่บริษัทฯเป็นนายหน้า เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3 รวมถึง ต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ในกรณีที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย
In the Company’s business operation, the Company has to disclose Personal Data as necessary to Tri Petch Group Companies, Dealer, service provider(s) and business partner(s) of Tri Petch Group Companies for example for market analysis service, for logistic service, for sale promotion activities, for communication, for postal service and other disclosure under the objectives in Clause 3.
4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ Send or transfer Personal Data oversea
ในบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
In certain case, the Company has to transfer the collected information to the Company’s database as operated and managed on Cloud Servers by our business partner(s) oversea which has adequate measure to protect Personal Data under the applicable Personal Data Protection Law in Thailand. This information will be secured and strictly protected.

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล Data Subject’s Rights

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ
Under the principle, terms and conditions prescribed in the applicable Personal Data Protection Law in Thailand, you are entitled to the following rights:

(1) ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ หรือ ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุเพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของอีซูซุ
You can withdraw consent at any time by contacting the Company through the channel as provided under Clause 8. Please be informed that if you withdraw your consent, you may not be able to receive certain information or privilege including to be contacted from the Company, Dealer for special privilege and Isuzu activities;
(2) ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
You can request for copy, revise or update your Personal Data as collected in the Company’s responsibility to be up-to-date, accurate and not causing mistaken and request for disclosure of getting your Personal Data without your consent;
(3) ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นได้
You can receive or request the Company to send or transfer your Personal Data to other Personal Data Controller;
(4) ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
You can object the collecting, keeping, using or disclosing of Personal Data or stop using Personal Data in certain cases as prescribed by law;
(5) ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
You can request the Company to delete or destroy or process to de-identify your Personal Data in certain cases as prescribed by law;
(6) ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
You can file complaint to competent government authority.

6. การใช้คุกกี้ Cookies

“คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิกโดยปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง
“Cookies” is a small data file stored in web browser of user’s computer system. Cookies collect user’s behavior in visiting the Website for developing and improving the Website and Company’s services. If you would like to stop the Cookies to record the said information, you could disable the Cookies in your web browser setting.

7. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว Improvement of Privacy Policy

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน
The Company reserves the right to improve this Privacy Policy which the Company will inform you about the said improvement. Also the Company may additionally inform you about other details related to your privacy for example, objectives in collecting your information other than specified herein, whereby the improvement or additional information related to the said privacy policy shall be effective upon when the Company informs you by method as Company deems appropriate, except in case that is required your consent by law. In such case, the improvement or additional details regarding the said privacy policy shall be effective when the Company gets your consent.

8. ติดต่อเรา Contact Us

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
In case you have any enquiry, suggestion or comment on this Privacy Policy or the Company’s Website, you can contact the Company through various channels, details as follows:

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Controller

บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด ( Tri Petch Insurance Service Co., Ltd. )

สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ Venue and contact

อีเมล์ / Email : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone : 02-2792-2160
ที่อยู่ / Address : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 88/1-6 ชั้นที่ 2 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510วัน-เวลาในการติดต่อ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น.
Customer Service 88/1-6, 2nd Floor, Romklao Road, Min Buri sub-district, Min Buri Districk, Bangkok, 10510 Date/Time to Contact: Mon-Fri 8.30-17.00 hrs.

บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป
The Company is welcome to response to your enquiry, suggestion and comment to develop and improve the Website and the Company’s services.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด จำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน โดยข้อมูลนี้จะถูกใช้ประมวลผลโดยบริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส เท่านั้น
ลูกค้าสามารถปิดการตั้งค่าการทำงานของคุกกี้ได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบราวเซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของคุกกี้ในอนาคต ตกลง