บทความ

16 กันยายน 2562

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

p1dn98bvnak2mltk1alqdu643b5.jpg

     ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยรถยนต์ที่หลายคนยังไม่รู้ นั่นก็คือ  “ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ” คือ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม (สิทธินี้ผู้เรียกร้องต้องเป็นฝ่ายถูก จึงจะสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ฯ จากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีได้) ค่าขาดประโยชน์ฯ นี้เป็นสิทธิที่เรามีหน้าที่เรียกร้องด้วยตัวเอง ขั้นตอนและเอกสารมีดังนี้

1 ถ่ายรูปสภาพรถ หลังจากเกิดอุบัติเหตุและสำเนาใบเคลมของคู่กรณีจากบริษัทประกันภัย

2 สำเนาใบเคลมประกันฝ่ายเรา (อย่าลืมว่า ก่อนนำรถเข้าซ่อมต้องสำเนาเก็บไว้)

3 สำเนารายละเอียดการซ่อมและสำเนาใบรับรถพร้อมระบุวันที่ส่งมอบรถคืนที่ชัดเจน (หลังจากซ่อมเสร็จ)

4 การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ฯ

   4.1 แจ้งบริษัทประกันภัยของคู่กรณี ว่าต้องการเรียกร้อง ค่าขาดประโยชน์ฯ

   4.2 ส่งเอกสารตามข้อ 1-3 และ สำเนาทะเบียนรถ, สำเนาบัตรประชาชนของผู้เรียกร้อง

   4.3 จดหมายเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ฯ โดยระบุรายละเอียดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างซ่อมรถ รวมถึงชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ

***ข้อมูลอ้างอิงประกาศจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน พ.ศ.2559 คำสั่งนายทะเบียน ที่ 70/2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง และได้กำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็น 3 กลุ่ม

• กลุ่มที่ 1 รถยนต์มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน รวมผู้ขับขี่ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

• กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะมีที่นั่งไม่เกิน 7 คน รวมผู้ขับขี่ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

• กลุ่มที่ 3 รถยนต์ที่นั่งรวมผู้ขับขี่เกิน 7 คน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

     อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด แต่หากเกิดขึ้นแล้วเราจะรับมือกับปัญหาอย่างไร ดังนั้นการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์มากมายต่อผู้ใช้รถยนต์ 

กลับหน้าหลัก